Inwestor poinformowany

Kim jest i w jaki sposób działa inwestor poinformowany? Inwestor poinformowany ma szybki dostęp do informacji. Charakteryzuje go nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności, ma tendencję do obrony własnego ego i nie jest wolny od błędów atrybucji. Często przecenia on precyzję własnych prognoz. Poprawne prognozy przypisuje własnym umiejętnościom, natomiast błędne tłumaczy uwarunkowaniami zewnętrznymi. Błędna atrybucja oraz wspomniana nadmierna pewność siebie mają wpływ na to,w jaki sposób taki inwestor traktuje informacje dostępne publicznie, a jak informacje poufne. Informacja poufna traktowana jest przez niego z większą wagą i precyzją podczas, gdy informacje publiczne odbierane są poprawnie. Ale jeżeli informacja dostępna publicznie potwierdzi wcześniejszą informację poufną, wówczas na skutek błędnej atrybucji wzrośnie poczucie pewności siebie inwestora. Na szerszą skalę takie zachowanie inwestorów może zaowocować wzmożonymi obrotami, a idąc dalej – powstaniem krótkoterminowego trendu. Jednak w dłuższym okresie, pod wpływem kolejnych informacji dostępnych szerokiemu rynkowi (które nie potwierdzą informacji poufnych), pewność siebie inwestorów zostanie skorygowana, co spowoduje regresję do średniej.